איכות הסביבה – חינוך סביבתי

חינוך סביבתי

מועצה האזורית עמק הירדן שמה לה למטרה את השמירה על איכות החיים והסביבה, ופועלת להגברת המודעות הסביבתית בקהילות הישובים ובמוסדות החינוך.

המועצה ערכה תוכנית אב לפסולת אשר הצביעה על הצורך לעבות את מרכזי ההפרדה למיחזור ולהנגיש לתושבים את הקומפוסטציה הביתית והקהילתית. כבר כיום שלושה מיישובי המועצה מבצעים קומפוסטציה קהילתית, בה הפסולת האורגנית מושלכת לקומפוסטרים מרכזיים והופכת לקומפוסט המשרת את כל היישוב.

מרכז מיחזור
בימים אלה שוקדת חברת שחף תכנון סביבתי על תוכנית מפורטת להפרדת פסולת במקור לשני זרמים – מדיניות הטיפול בפסולת המועדפתת ע"י המשרד להגנת הסביבה. על מנת ליישם מדיניות זו יש להערך לכל השינויים הנדרשים במערך הפסולת, כולל אצירה, פינוי וטיפול. בסופו של יום כל משפחה בעמק תתבקש להפריד את הפסולת שהיא מייצרת לשני זרמים. זרם אורגני הכולל את כל שאריות המזון וזרם יבש הכולל את האריזות לסוגיהן. הפסולת האורגנית תושלך לפח חום שיסופק ע"י המועצה ואילו הפסולת היבשה תושלך לפח הירוק הקיים. הפרדת פסולת לשני זרמים בבית התושב תאפשר למועצה לטפל באופן נכון יותר בפסולת במתקני קצה ייעודיים שיוקמו בטווח השנתיים הקרובות באתר טליה (בצמוד למושבה מנחמיה). מתקנים אלה ייאפשרו להוציא מהפסולת היבשה את כל הרכיבים בני המיחזור, כמו: נייר, פלסטיק, קרטון ומתכת, אשר הינם בעלי ערך כלכלי ולהפיק חשמל מהפסולת האורגנית בתהליך פירוק ביולוגי, המתרחש במתקנים סגורים. הפרדה במקור לשני זרמים מיושמת כיום ביישובים רבים ברחבי הארץ.