מועדי ישיבות מליאת המועצה 2016

הזמנה לישיבת מליאת המועצה 19.7.2016

הזמנה מליאת ועדה לתכנון ובניה

מועדי ישיבות מליאת המועצה 2016

הזמנה לישיבת האסיפה הכללית קרן עמק הירדן

הזמנה לישיבת אסיפה כללית של החברה לפיתוח עמק הירדן

ועד ההנהלה – קרן עמק הירדן מעודכן

תב"רים לאישור המליאה ביום 19.7.2016

קרן עמק הירדן דוחות כספיים 31.12.2015

החברה לפיתוח עמק הירדן בע"מ דוחות כספיים 31.12.2015

עדכון תקציב 2016 לאישור מליאת המועצה