מכרזים

 מכרזי המועצה

מכרז פומבי מספר 1.1/2018 לעריכת ביטוח רכוש וחבויות –  בית גבריאל  חדש

נוסח פרסום

נוסח המכרז

 

מכרז פומבי מס' 45.12/2017 – הסדרת תנועה בנוף גינוסר חדש

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות ותנאים כלליים

הצהרת והצעת הקבלן

חוזה עבודה קבלני

 

מכרז פומבי מס'   42.12/2017  – הזמנה להיכלל במאגר הספקים של המועצה האזורית עמק הירדן חדש

נוסח המכרז

הקמת מאגר הספקים

הזמנה להגיש מועמדות למאגר הספקים

טופס הגשת מועמדות למאגר הספקים

הצהרה בדבר היעדר קירבה לחבר מועצה או לעובד הרשות

תשובות לשאלות הבהרה

 

 

מכרז מס' 43.12/2017 עבודות שיפוצים במועדון בקיבוץ מסדה חדש

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות ותנאים כלליים

הצעת והצהרת הקבלן

חוזה עבודה קבלני

 

מכרז מס' 44.12/2017 – שדרוג מגרש ספורט בחוקוק  חדש

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות ותנאים כלליים

הצהרת והצעת הקבלן

חוזה עבודה קבלני

 

 

מכרז מס' 41.11/2017 – הקמת קיר תומך מגרש ספורט בקיבוץ כנרת 

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות ותנאים כלליים

הצהרת והצעת הקבלן

חוזה עבודה קבלני

 

מכרז מספר 39.11/2017 – מכרז ביטוח רכוש וחבויות 

נוסח המכרז

הזמנה להצעות

 

מכרז מס' 40.11/2017 – שיפוץ מבני חינוך בתל קציר 

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות ותנאים כלליים

הצהרת והצעת הקבלן

חוזה עבודה קבלני

 

מכרז מס' 37.11/2017 – ביצוע עבודות מיזוג בבית גבריאל 

נוסח מכרז

הזמנה להציע הצעות ותנאים כלליים

הצהרת והצעת הקבלן 

כתב כמויות

חוזה התקשרות לביצוע עבודות מיזוג בבית גבריאל

 

מכרז מס' 36.11/2017 – רכישת כלי אצירה לפסולת 

נוסח המכרז 

הזמנה להציע הצעות

הצעת המציע והצהרתו

הסכם לרכישת כלי אצירה

 

 

מכרז מס'  35.9/2017 – הקמת מגרש קט רגל באלמגור 

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות ותנאים כלליים

הצהרת והצעת הקבלן

חוזה עבודה קבלני

כתב כמויות ריק

 

מכרז מס' 30.9/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מח' חשבונות למוא"ז עמק הירדן 

נוסח המכרז

תשובות לשאלות הבהרה

 

מכרז מס' 29.9/2017 שיפוץ מבני חינוך באלומות והנגשת מבנה המועצה 

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות ותנאים כלליים

הצהרת והצעת הקבלן

חוזה עבודה קבלני

 

מכרז מס' 31.9/2017 – הקמת חממות לימודיות בבית ספר בית ירח 

נוסח המכרז 

הזמנה להציע הצעות ותנאים כלליים

הצהרת והצעת הקבלן

חוזה עבודה קבלני

 

מכרז מס' 33.9/2017 – שיפוץ מגרשי ספורט בקיבץ בית זרע ובאלמגור 

נוסח מכרז 

הזמנה להציע הצעות ותנאים כלליים

הצהרת והצעת הקבלן

חוזה עבודה קבלני

כתב כמויות מגרש בית זרע

כתב כמויות מגרש אלמגור

 

מכרז מס' 32.9/2017 – השכרת מכונות צילום ותחזוקתן 

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות

הצעת והצהרת משתתף

הסכם

שאלות ותשובות להבהרה

 

מכרז מס' 25.8/2017 – תחזוקת ביוב ותחזוקת שבר במועצה האזורית עמק הירדן 

נוסח המכרז

שאלון פרטים

הזמנה להצעות מחיר

נספח תחנות ביוב

כתב כמויות

סיור קבלנים

 

 

מכרז מספר 26.8/2017 – סלילת רחוב העמק בפוריה עילית 

מכרז מס' 26.8/2017 – סלילת רחוב העמק בפוריה עילית

סלילת דרך העמק מכרז מס 26.8.2017

הזמנה להציע הצעות ותנאים כלליים

הצהרת והצעת הקבלן

חוזה עבודה קבלני

 

שירותי הסעות תלמידים ולהסעות אקראיות ומיוחדות 

נוסח המכרז

תנאים כלליים כתב ערבות הצהרת משתתף

מפרט הסעות שנה"ל תשע"ח

 

מכרז מספר 15.5/2017 – ביצוע עבודות אחזקת שטחים פתוחים ושטחי גינון

הזמנה להציע הצעות

 

מכרזי כח אדם

 מכרז לתפקיד פקח חופים ואיכות סביבה 

נוסח המכרז

שאלון פרטים

 

מכרז לתפקיד סגן מהנדס מנהל תשתיות ובניה ציבורית 

נוסח המכרז

שאלון פרטים

 

מכרז לתפקיד לבורנטית בתיכון בית ירח

 נוסח המכרז

 

מכרז לתפקיד בודק תוכניות  

נוסח המכרז

שאלון פרטים

מכרז כח-אדם מספר 1.7/2017 

 

 מכרז לסייעת אמנות בבית ספר שחף 

טופס פרטים

נוסח המכרז

 

מכרז לסייעת כיתתית וסייעת תגבור 

טופס פרטים

נוסח פרסום

 

מכרז לתפקיד מנהל השרות הפסיכולוגי החינוכי 

נוסח המכרז

טופס פרטים

 

 

 

  

מכרזי המועצה הדתית כנרות

 מכרז פומבי 1/2017 שיפוץ בתי עלמין שער הגולן, מסדה, בית זרע, אלמגור

נוסח המכרז

 

ארכיון מכרזים – מכרזים שאינם פעילים

 

מכרז מס' 28.8/2017 – דיגום ואנליזה לשפכי תעשיה 

טופסי המכרז

הזמנה להציע הצעות

חוזה התקשרות

 

מכרז מס'  11.3/2017 – שרותי הגברה ותאורה עבור מופעי אגף החינוך והתרבות 

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות

הצעת המציע

הסכם למתן שירותי תאורה והגברה

מכרז מס' 34.7/2017 – השמדת העשבייה והצמחייה סביב גדרות הביטחון 

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות

הצהרת והצעת הקבלן

חוזה התקשרות

מכרז לתפקיד פסיכולוג חינוכי מדריך 

נוסח המכרז

שאלון פרטים

מכרז לתפקיד פסיכולוג חינוכי 

נוסח המכרז

שאלון פרטים

מכרז מס' 19.6/2017- רכישה והתקנה של שערים קונזולים  

הצעת המציע

הזמנה להציע הצעות

תוספת סעיף להצעת המציע

נוסח המכרז

הסכם