מכרזים

מכרזי המועצה

מכרז לתפקיד גזבר/ית מועצה

מכרז לתפקיד גזבר/ית

טופס בקשה להשתתפות במכרז

מכרז מס' 7.1/2017 – תכנון וביצוע מערכת כיבוי אש ע"י מתזים באולם בן ציון

טופס המכרז

הזמנה להצעות

מכרז מספר 6.1/2017 – שיקום גדר בטחון במעגן, כנרת ובית זרע

הזמנה להצעות

נוסח המכרז 

הצהרה והצעת קבלן

חוזה התקשרות

 

מכרז מס' 5.1/2017 – הקמת מקווה טהרה בישוב פוריה עילית

נוסח מכרז – הקמת מקווה בפוריה

נספח א' הזמנת קבלנים

 

מכרז מס' 4.1/2017 שיקום דרך ביטחון בקיבוץ בית זרע

הזמנה להציע הצעות

הצהרת והצעת הקבלן

חוזה התקשרות

כתב כמויות

מפרט טכני

נוסח לפרסום

מכרז מס' 3.1/2017 אספקת חומרי ניקוי

הזמנה להציע הצעות

הסכם

הצעת המציע

נוסח לפרסום

מכרזי המועצה הדתית כנרות

 מכרז פומבי 1/2017 שיפוץ בתי עלמין שער הגולן, מסדה, בית זרע, אלמגור

נוסח המכרז

ארכיון מכרזים – מכרזים לא פעילים

מכרז 38.9/2016 הקמת 4 חממות לימודיות בבית ספר בית ירח

הזמנה להציע הצעות – נוסח 3

הצהרת והצעת הקבלן – נוסח פרסום 3

חוזה עבודה קבלני נוסח 3

חממות – נוסח פרסום מס' 3

מכרז מס' 1.1/2017 הקמת גן ילדים בישוב פוריה עילית

הזמנה להציע הצעות1

הצעת והצהרת הקבלן1

חוזה עבודה קבלניות-גן ילדים בפוריה עילית-לאחר תיקון יועץ הביטוח

נוסח פרסום

מכרז מס' 2.1/2017 לרכישת טרקטור חקלאי וכלים נלווים

טופס 1

טופס 2