תנאי שימוש

המידע המופיע באתר מועצה אזורית עמק הירדן ( להלן:" המידע") נועד לסייע ולשמש ככלי עזר למשתמש ואינו בא כתחליף

המידע המתפרסם באתר זה מיועד לשמש כלי עזר בידי המשתמשים, ואינו מחייב או בא כתחליף לעיון בחומר המקורי או במקום המידע הרשמי הנמסר על-ידי עובדי המועצה.

אין בו כדי להטיל על מועצה אזורית עמק הירדן ו/או על כל תאגיד מוניציפלי הקשור למועצה ו/או על כל גוף אחר הקשור למועצה אזורית עמק הירדן חובה כלשהי כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו.
מועצה אזורית עמק הירדן ו/או תאגיד הקשור למועצה כלשהו ו/או גוף אחר הקשור למועצה אזורית עמק הירדן אינם אחראים לכל טעות או שיבוש, השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע (הוראת דין, הסכם ,מסמכי המכרז, וכיו"ב) כפי שהתפרסם ברשומות ו/או כפי שמופיע ברישומי המועצה ו/או בתיקים המצויים במשרדי מועצה אזורית עמק הירדן ו/או אצל הגופים האחרים המפורטים לעייל והמחזיקים במידע הנ"ל.​