תוכנית אסטרטגית (אב) מגבשת תמונת עתיד ברורה למועצה, על בסיס לימוד מעמיק של המצב הקיים. היא מגדירה מטרות וכיווני פעולה ופיתוח ליישובים, למוקדים ולמועצה לעשורים הקרובים.

היא אינה תוכנית סטטוטורית (כלומר איננה מהווה מסמך חוקי) כאמור, התוכנית תוגש לאימוץ הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ותהווה מסמך מנחה לפיתוח היישובים והמועצה.

התוכנית עוסקת במגוון היבטים, בין היתר:

  • צרכי הפיתוח של היישובים והיקפי הבנייה הנדרשים והיבטים נופיים של פיתוח זה
  • פרישת שטחים למבני ושירותי ציבור לקהילות השונות
  • מערך התנועה והכבישים
  • מבני המשק ביישובים
  • פיתוח תיירות במועצה וביישובים
  • פיתוח כלכלי ותעסוקה 

בחזרה אל העמוד הראשי של התכנית